Vážení členové Muzikoterapeutické asociace ČR,

zveme vás na Valnou hromadu CZMTA, která se uskuteční 16. 11. 2016 od 17:00 do 19:30 v Praze.

Valné hromadě bude předcházet muzikoterapeutická konference k Evropskému dni muzikoterapie.

Nejdůležitějším tématem Valné hromady budou volby do všech orgánů asociace na další volební období. Rádi bychom proto přivítali účast všech členů asociace.

Program Valné hromady CZMTA 16. 11. 2016

  • Volba orgánů valné hromady
  • Schválení účetní závěrky za rok 2015
  • Schválení výroční zprávy asociace za rok 2015
  • Zpráva o činnosti Rady asociace v období od minulé valné hromady
  • Diskuse o fungování asociace
  • Volba orgánů asociace - Rady asociace, revizní komise, profesní komise a etické komise
  • Diskuse, různé
  • Závěr valné hromady

Místo a doba konání VH: Psychiatrická nemocnice Bohnice, sál Divadlo za plotem, adresa Ústavní 249, Praha 8 od 17:00 do 19:30 hod.

Z pověření Rady asociace Tomáš Procházka – předseda CZMTA


Kandidáti volby 16.11.2016


Rada asociace

 

 

Jméno kandidáta

Druh členství

Profil kandidáta

1

Drlíčková Svatava

profesní

Spec. pedagog, muzikoterapeut, arteterapeut. Vystudovala vychovatelství na PdF MU v Brně, spec. pedagogiku, speciálněpedagogickou andragogiku, arteterapii a muzikoterapii na PdF UP v Olomouci a celostní muzikoterapii na FF UP v Olomouci. V současné době studuje doktorské studium Speciální pedagogiky se zaměřením na muzikoterapii na PdF UP Olomouc a dokončuje pětiletý psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze a studium psychoterapeutického minima v Českém institutu Biosyntézy.
Od r. 2003 se věnuje arteterapii a muzikoterapii. Je externím lektorem muzikoterapie na PdF UP v Olomouci, Creatis, DVPP HK a v dalších organizacích. Působí jako muzikoterapeut a arteterapeut v soc. službách, ve zdravotnických zařízeních a ve spec. školství a v rámci privátní praxe. Od r. 2007 zavádí a aplikuje muzikofiletiku. Věnuje se koncertní činnosti a hudební tvorbě v podobě vytváření muzikofiletických příběhů a hudebních CD. Je členem ČAA, ČIB a CZMTA (vedoucí Sekce muzikofiletiky, místopředsedkyně 2013-2016)

2

Gerlichová Markéta

profesní

Jsem fyzioterapeut, speciální pedagog a muzikoterapeut. Muzikoterapii (MT) jsem studovala na škole  Musica Humana, vedeném Josefem Krčkem při Akademii sociálního umění Tabor / Dornach (CZ/CH). Pracuji na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Zde se přes 20 let věnuji MT s pacienty po poranění mozku (což bylo i téma mojí disertace). Na 1. LF UK učím MT studenty medicíny, fyzioterapie a ergoterapie. MT v oblasti psychosomatiky praktikuji také v CKP Roseta. Mám zkušenosti ze zahraničních stáží a přednášek (Belgie, Litva, Norsko, Kanada), napsala jsem monografii „Muzikoterapie v praxi“ (Grada).
Jsem zakládajícím členem CZMTA a delegátem za ČR v Evropské konfederaci muzikoterapeutů (EMTC), v skupině pro výzkum a sekci Spolupráce ve střední Evropě.
Mou snahou je přispět k získání legislativního ukotvení muzikoterapie v ČR a prohloubit spolupráci muzikoterapeutů v praxi i výzkumu v Evropě.
Blíže na www.mg-muzikoterapie.cz

3

Holzer Lubomír

profesní

 

4

Kábelová Lenka

profesní

Svou prací pro asociaci bych ráda přispěla k vyššímu uznání a respektu muzikoterapie a práce muzikoterapeuta. Pracuji jako speci. pedagog a terapeut, zároveň jako šéf Dětského domova se školou v Chrudimi. Vystudovala jsem spec. pedagogiku na PedF UK Praha a později složila rigorózní zkoušku. V postgraduálním studiu jsem vystudovala Freie Hochschule Stuttgart Seminar für Waldorfpädagogik jako tř. učitel na Waldorfských školách. V oblasti muzikoterapie jsem se věnovala uměleckým kurzům hudby a eurytmie, ukončila Celostní muzikoterapii a Celostní muzikoterapii II. v rámci CŽV na FF UP Olomouc. Abs. jsem již v roce 2004 sebezkušenostní výcvik SUR a v roce 2011 výcvik supervizora dle kurikula Českomoravského institutu pro supervizi a koučing a Evropské asociace supervizorů a koučů EASC. V MT praxi jsem se věnovala skup. receptivní a aktivní muzikoterapii s ohroženými dětmi. V současnosti se, mimo práce v dětském domově, věnuji týmové a skupinové supervizi ve školství a sociálních službách.

5

Procházka Tomáš

profesní

Muzikoterapeut, psychoterapeut, supervizor, lektor

Terapeutická praxe od roku 1990. Dlouhodobé psychoterapeutické výcviky absolvoval v systému SUR, v systemické a rodinné terapii. Je akreditovaným supervizorem ČIS. Původním vzděláním hudebník a speciální pedagog.

V současné době pracuje v soukromé terapeutické praxi a na Psychosomatické klinice v Praze.

V uplynulém tříletém období byl předsedou CZMTA. Usiluje o transparentní fungování asociace, profesní a etické standardy, které respektují běžné nároky terapeutických oborů v euroatlantickém kulturním prostředí. Pro kredit a terapeutickou identitu muzikoterapie považuje za zásadní úzkou spolupráci s dalšími obory v oblasti expresivních terapií i psychoterapií.

Má ženu, tři děti, jednu vnučku. Mezi jeho osobní zájmy vedle hudby patří hory, nezávislé cestování a poznávání, meditace. Bližší informace na www.tomprochazka.cz

6

Procházková Jana

profesní

Jsem klinický psycholog, psychoterapeutka, supervizorka, VŠ pedagožka, lektorka sebezkušenostních výcviků SUR a v neposlední řadě soudní znalkyně. Na vše mám řádné výcviky a papíry.  Muzikoterapií se zabývám aktivně dlouhá léta (na konci  sedmdesátých let minulého století a kousek dál jsem vedla sekci dětské muzikoterapie :-). Vzdělání v MT jsem si aktivně získávala, kde se dalo, také stážemi tu i onde (např. Holandsko, Portugalsko). MT nejen učím (různé VŠ a různé kurzy), ale také praktikuji v rámci psychoterapie - především v psychoterapii rodinné, párové a s dětmi. Ráda bych pracovala nadále v Radě CZMTA na tom, aby se  MT posunula  směrem k profesnímu uznání u nás a byla uznávána jako oficiální terapie, což úzce souvisí i s etickými principy této práce.

7

Fojtíčková Jana

garantované

Vystudovala jsem matematiku na MFFUK, spec. pedag. na UK, léč. pedag. na Svobodné pedag. akademii, Edukační MT v rámci CŽV na PF UK, končím 5-letý psychoterap. výcvik SUR. Působila jsem 3 roky jako spec. pedagog u dětí s komb. vadami. Se svým mužem jsem založila v r. 2001 sdruž. Ledovec, který poskytuje komplex soc. služeb pro lidi s duš. onemocněním. 8 let jsem byla vedoucí soc. služby Stacionář pro lidi s MR a autismem. MT dělám 8 let, zpočátku hlavně s lidmi s MR a autismem, násl. s lidmi s duš. onemocněním. Nyní pracuji jako MT s pacienty s těžkým duševním onem. v psych. nemocnici v Dobřanech celkem na 11 odděleních, v komunitní službě Ledovec, a jako MT s lidmi a Alzh. nemocí. V psych. nemocnici jsem členem multidisciplinárního týmu pro rehabilitaci dlouhodobých pacientů s psychotickými problémy. Mám nedávno akreditovaný MPSV dvoudenní kurs „Muzikoterapie na cestě zotavení“ kde se snažím přiblížit a pojmenovat možnosti MT s lidmi s duš. onemocněním. Jsem čl. prof. komise CZMTA.

8

Neuwirthová Anna

garantované

Pracuji zejména jako muzikoterapeutka, hudební publicistka, hudební pedagožka, lektorka jazyků, organizátorka a lektorka workshopů.
Vzděláním jsem nejdříve hudební pedagog a bohemista, dále muzikolog; muzikoterapií se průběžně zabývám od roku 2005 v rámci praxe, stáží, kurzů, seminářů i konferencí. V současnosti jsem v psychoterapeutickém výcviku  Analytické psychologie C.G. Junga. Paralelně se zabývám alikvotním zpěvem a hlasem v muzikoterapii, ke kterým organizuji a vedu workshopy.
 V muzikoterapii vycházím z přirozeného tvoření hudby. Jako muzikoterapeutka pracuji ve školských zařízeních (Jedličkův ústav a školy, MŠ Sulanského), institucích a neziskových organizacích (MC Balónek, Středisko ucelené rehabilitace při DMO) a nabízím také individuální muzikoterapeutická sezení. Mými klienty jsou často lidé s kombinovaným postižením, děti s poruchami autistického spektra, nebo také děti s poruchami pozornosti.

9

Ouředníčková Zuzana

garantované

Mgr. Zuzana Ouředníčková, absolventka oboru speciální pedagogika na PedF UK, od roku 2004 dosud působí jako muzikoterapeutka u klientů s kombinovaným postižením v DC Paprsek, kde 12 let pracovala jako speciální pedagožka, další MT praxe:  Dílna Eliáš (vedení skupiny dospělých handicapovaných klientů), JÚŠ Praha, DC Ostrůvek Olomouc (metodička a intervizorka projektu), lektorská činnost atd. Ve své praxi se zaměřuje na propojování technik práce s tělem v kontextu MT. a psychoterapie. Dlouhodobě pracuje též v oblasti krizové intervence, nyní je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze.

 

Kontrolní komise

 

 

Jméno kandidáta

Druh členství

Profil kandidáta

1

Kantor Jiří

profesní

Od roku 2010 odborný asistent na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracoval jsem přibližně 15 let jako speciální pedagog a muzikoterapeut (zaměření na děti, osoby se speciálními potřebami a jejich rodiny). Věnuji se také výzkumu a publikační činnosti v muzikoterapii, v CZMTA organizuji sekci pro výzkum (aktuálně provádíme např. mezinárodní studii zaměřenou na profesní identitu uměleckých terapeutů). Do českého prostředí se snažím zprostředkovávat poznatky o zajímavých muzikoterapeutických přístupech, ale také mezinárodně publikujeme práce o české muzikoterapii. Mým aktuálním cílem je připravit otevření kvalifikačního studia v muzikoterapii na PdF UP v Olomouci. V CZMTA chci podporovat vztah asociace s prostředím univerzit, spoluvytvářet podmínky pro legislativní ukotvení profese, obhajovat její mezinárodně uznávané standardy a snažit se zajistit české muzikoterapii trvalý prostor na mezinárodní muzikoterapeutické scéně.

2

Weber Jana

profesní

Muzikoterapeutka, psycholožka, sbormistryně, hudební pedagožka. Od r. 2008 se věnuje rehabilitační, humanisticky orientované muzikoterapii s mentálně postiženými klienty ve Švýcarském Gelterkindenu. Také hostuje v českých MT programech, kde vyučuje muzikoterapii. Absolvovala: Magisterské studium v oboru psychologie, hud. výchova a sbormistrovství na PF UK v Praze. Tam také získala doktorský titul v oboru hudební pedagogika s disertační prací na téma muzikoterapie a její přesahy do školního prostředí. MT vystudovala v USA v New Yorku na Molloy College. Tam také dva roky pracovala jako muzikoterapeutka na forenzní psych. klinice v Bronxu pod vedením Gillian Stephens Langdon. Posléze získala americký muzikoterapeutický titul MT-BC. V r. 2012 získala také švýcarský MT titul SFMT, v roce 2015 získala ekvivalenci Magisterského programu klinické muzikoterapie na Zurich University fo Arts (ZHdK) s možností využívat titul MA. Je profesní členkou americké, švýcarské a české MT asociace.

3

Broniš Petr

garantované

Průvodce, lektor, organizátor, hudebník a dodavatel tvůrčích dílen, prožitkových hudebně-pohybových kurzů a seminářů muzikofiletiky, OSVČ, maturita + kvalifikační studium pedagogiky B.

Absolvent kurzu CTV Edukační muzikoterapii na UK v Praze s garancí CZMTA. Sebezkušenostní výcvik u Dipl. Pead. Ch. Luzius – Alchymie čaker.
Spolupráce v projektu SAVITA JOGA Ivo Sedláčka + studia u V. Marka.

Praktikuje  v léčebnách, sociálních a školských zařízeních. Používá vlastní metodu s prvky MT v tradici lidových nástrojů. Pořádá prožitkové hudebně tvůrčí dílny, semináře a kurzy:
DL respiračních nemocí Cvikov – direktivní skupinová rehabilitační MT.
COGNITIO - Rozvíjíme osobnost žáků hudbou a mentálním tréninkem - kroužky MT s dětmi s  ADHD a s dyslexií.

Akreditované kurzy MŠMT pro DVPP:
– Utváření vztahu k hudbě u dětí (Prožitková pedagogika a rozvoj tvořivosti dětí)
– Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování (harmonizace kolektivů + edukace)

 

Profesní komise

 

 

Jméno kandidáta

Druh členství

Profil kandidáta

1

Holzer Lubomír

profesní

 

2

Kantor Jiří

profesní

Od roku 2010 odborný asistent na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracoval jsem přibližně 15 let jako speciální pedagog a muzikoterapeut (zaměření na děti, osoby se speciálními potřebami a jejich rodiny). Věnuji se také výzkumu a publikační činnosti v muzikoterapii, v CZMTA organizuji sekci pro výzkum (aktuálně provádíme např. mezinárodní studii zaměřenou na profesní identitu uměleckých terapeutů). Do českého prostředí se snažím zprostředkovávat poznatky o zajímavých muzikoterapeutických přístupech, ale také mezinárodně publikujeme práce o české muzikoterapii. Mým aktuálním cílem je připravit otevření kvalifikačního studia v muzikoterapii na PdF UP v Olomouci. V CZMTA chci podporovat vztah asociace s prostředím univerzit, spoluvytvářet podmínky pro legislativní ukotvení profese, obhajovat její mezinárodně uznávané standardy a snažit se zajistit české muzikoterapii trvalý prostor na mezinárodní muzikoterapeutické scéně.

3

Lipský Matěj

profesní

Psycholog, speciální pedagog, ředitel CSS Tloskov, externě vyučoval muzikoterapii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, praktikoval muzikoterapii: v MŠ Sulanského, Dětském centru Thomayerovy nemocnice, v Paprsku v Praze - Hloubětíně a v soukromé praxi.

4

Bendová Horáčková Jana

garantované

Absolvovala FF UPOL obor jednooborová psychologie, PF UJEP magisterské studium učitelství pro SŠ (obor český jazyk-hudební výchova) a PF UJEP doktorské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika.
Terapeutické vzdělání: edukativní muzikoterapie, systemická psychoterapie, narativní terapie.
Atestace: klinická psychologie, funkční specializace v systematické psychoterapii.
Praxe v oboru od r. 2011, dětská i dospělá klientela.

5

Kružíková Lenka

garantované

Absolvovala Univerzitu Palackého v Olomouci v oboru Speciální pedagogika a Hudební výchova a doktorský studijní program Hudební pedagogika, Karlovu Univerzitu v Praze v oboru Edukační muzikoterapie. Pracuje jako muzikoterapeut u dětí s mentálním/kombinovaným postižením/autismem (od r. 2009) a u dětí se zvýšeným soc. rizikem (od r. 2013) v Olomouci. V rodinných a mateřských centrech vede hud. setkání pro děti raného věku a jejich pečující osoby. Působí jako odb. asistentka na Katedře hudební výchovy UP v Olomouci (teorie a praxe hlasové výchovy), ext. pak na Ústavu speciálně pedagogických studií a Fakultě zdravotnických věd (muzikoterapie). Své odborné zkušenosti rozvíjela na mnoha kurzech a stážích v ČR i zahraničí (Anglie, USA, Makedonie, Norsko a další). Věnuje se lektorské činnosti v oblasti HV, muzikoterapie, příp. jiných oblastí, směřujících k podpoře a rozvoji dítěte. Spolupracuje se Sítí pro rodinu a dalšími organizacemi, kde je stálou lektorkou v čj a aj.

 

Etická komise

 

 

Jméno kandidáta

Druh členství

Profil kandidáta

1

Holzer Lubomír

profesní

 

2

Komrsková Noemi

profesní

Nar. jsem se r. 1951, po maturitě jsem byla rok ve Skotsku a pak jsem z kádrových důvodů odešla na Slovensko, kde jsem studovala léč. pedagogiku - terap. směr. U Zl. Matejové jsem studovala MT a obhajovala dipl. prací Muzikoterapie u spastických dětí. Experiment jsem prováděla v léčebně pohyb. poruch v Luži Košumberku, kde mne nakonec díky výsledkům této práce zaměstnali. Po nar. dětí jsem 10 let pracovala v dětském pěv. sboru. V r. 1990 jsme budovali stacionář pro děti s komb. postiž. v Pze 3 ve sboru Církve bratrské, kam dodnes jezdím jako supervizor. Tam jsme měli první zkušenosti s autistickými dětmi, které se dařilo hudbou vést ke komunikaci a rozvoji řeči. V r. 1995 jsme budovali Dům pokojného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě, kde jsem 18 let aktivizovala pomocí MT 80 seniorů. Vystudovala jsem supervizi u Dr. Havrdové a výcvik v Integr. psychoterapii F. Knoblocha u P. Kalného a J. Kubánka. Pracuji jako supervizor (mj. v CZMTA) a psychoterapeut, buduji Diakonii Církve bratrské v Brně.

3

Litovová Marcela

profesní

Pracuji dlouhodobě jako dětská lékařka v Dětském centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií a jsem externím pedagogem na Katedře spec.pedagogiky PFUK pro předmět Pediatrie. Výuku tohoto předmětu zaměřuji též na prevenci a psychosomatiku.
Absolvovala jsem řadu kurzů v oblasti muzikoterapie, jemných technik fyzioterapie a výcviků rozvoje osobnosti a emoční inteligence. Tyto zkušenosti využívám při rané muzikoterapii a také v poradenství pro rodiče / ev.i prarodiče/ v oblasti péče o děti raného věku a v poradneství muzikoterapeutů na základě GP.

4

Širůčková Marie

garantované

Speciální pedagog a muzikoterapeut. Pracuje v ZŠ Zahrádka, kde se věnuje jako speciální pedagog především dětem s těžkou formou autismu a jako muzikoterapeut také dětem s poruchou autistického spektra a dětem s kombinovaným postižením. Vystudovala obor speciální pedagogika na PedF UK a Celostní muzikoterapii tamtéž. Muzikoterapii začala uplatňovat v Domově pro osoby se zdravotním postižením Papírenská v Praze.

5

Zemanová Vendula

garantované

Absolvovala magisterské studium na ZČU v Plzni obor psychologie a hudební výchova (2001),  Edukační muzikoterapii na Karlově Univerzitě v Praze (2011) a řadu dalších kurzů v oblasti muzikoterapie. Od r.2011 praktikuje muzikoterapii v soukromé praxi pro děti předškolního a mladšího školního věku se zdravotním postižením. V současné době se vedle pedagogické  a muzikoterapeutické praxe v Montessori třídách v Pardubicích věnuje i muzikofiletice.