Vzhledem k nepravdivým či zavádějícím informacím, které jsou prezentovány v souvislosti s kurzem Celostní muzikoterapie na Institutu Celoživotního vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci, rada asociace přijala toto stanovisko:

V materiálech týkajících se tohoto kurzu je uváděna informace, že PaedDr. Lubomír Holzer je členem rady CZMTA a dále profesním členem naší asociace. Ani jedna informace se nezakládá na pravdě.

Odborný garant tohoto kurzu Paedr. Lubomír Holzer nebyl v současném funkčním období členy asociace do rady CZMTA zvolen a je tedy řadovým členem naší organizace. Tato skutečnost nastala již v roce 2016.

PaedDr. Lubomír Holzer není ani profesním členem naší asociace. Tento statut byl panu L. Holzerovi přiznán v minulosti podmíněně za podmínky doplnění kvalifikačních nároků pro profesní členství ve tříleté lhůtě (profesní nároky vychází ze standardů a etického kodexu Evropské muzikoterapeutické konfederace EMTC). Vzhledem k tomu, že doplnění těchto kvalifikačních nároků nebylo doloženo, podmínečné profesní členství PaedDr. L. Holzera zaniklo dne 2. února 2017.

Dále rada přijala stanovisko ke způsobu prezentace studijních programů na privátních stránkách PaedDr. Lubomíra Holzera.

V textech je uvedena řada nepravdivých a zavádějících informací, které se týkají charakteru studia. V textu se objevují mimo jiné informace, že „kurz na ICV Univerzity Palackého je jediný systém vzdělávání v muzikoterapii v České republice, který je uznáván v celé Evropské unii, v Anglii a jinde ve světě“. A dále že absolventi tohoto programu „jsou v ČR nejkomplexněji a na nejvyšší úrovni připravení pro výkon profese muzikoterapeuta. Po řádném ukončení každého stupně obdrží absolventi osvědčení o jeho absolvování, opatřené kulatým razítkem univerzity, podpisem děkana filozofické fakulty a rektora univerzity. Osvědčení je tudíž platné a uznávané v celé Evropské unii i jinde v zahraničí.“

Tento způsob prezentace je z našeho pohledu proklamativní. Studijní program v rámci ICV nemá v rámci legislativy v ČR a evropském pojetí kvalifikační charakter a jeho struktura ani neodpovídá úrovni a podobě profesních standardů obvyklých v Evropě. Orgány naší asociace v minulosti konstatovaly, že struktura a personální obsazení výcviku je v rozporu s Etickým kodexem Evropské muzikoterapeutické konfederace a tudíž i naší profesní organizace.

Jako proklamativní také vnímáme sebe popis metody Lubomíra Holzera „jako univerzálního terapeutického prostředku, bez známých kontraindikací“ v celém spektru uváděných diagnóz či postižení. Podobné je to v případě konstatování, že tato metoda má „prokazatelně nejhlubší a nejúčinnější terapeutické účinky“.

Podle našeho názoru je odborně i eticky neadekvátní svou práci takto prezentovat, navíc v situaci, kdy v případě této metody zcela chybí vědecky podložené výzkumy.

Naším podnětem nechceme zpochybňovat nároky univerzity zařazovat do své nabídky studijní programy dle svého uvážení ani hodnotit samotný studijní kurz. Jde nám o způsob jeho prezentace, který je zavádějící a dle našeho názoru uvádí zájemce o studium oboru muzikoterapie v omyl a může v důsledku poškodit vnímání oboru ze strany veřejnosti. 

Stanovisko ve formátu pdf zde.